facebook
PIETEIKTIES PIETEIKTIES
PIETEIKTIES PIETEIKTIES

Privātuma politika

1. Lietotie termini:

DATU APSTRĀDĀTĀJS – fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kas SKOLAS vārdā apstrādā PERSONAS DATUS.

DATU APSTRĀDE – jebkura ar PERSONAS DATIEM vai PERSONAS DATU kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, datu vākšana, to reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, tos nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, kā arī datu saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.

DATU SUBJEKTA PIEKRIŠANA – jebkura brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga norāde uz DATU SUBJEKTA vēlmēm, ar kuru viņš paziņojuma vai skaidri apstiprinošas darbības veidā sniedz piekrišanu savu PERSONAS DATU APSTRĀDEI.

DATU SUBJEKTS – fiziska persona, kuru var tieši vai netieši identificēt.

KLIENTS – jebkura fiziska persona (DATU SUBJEKTS), kas izmanto, ir izmantojusi, vai ir izteikusi vēlēšanos izmantot jebkurus SKOLAS sniegtos pakalpojumus vai ir jebkādā citā veidā saistīts ar tiem vai par to ir sniegta informācija, lai nodrošinātu pakalpojuma sniegšanu.

PERSONAS DATI – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu.

PERSONAS DATU APSTRĀDES PĀRZINIS – SIA “Eriva” (turpmāk tekstā – SKOLA), reģ. Nr.: 40003941437, juridiskā adrese: Skultes iela 50/15, Skulte, Mārupes novads, LV-2108, mājaslapa: www.eriva.lv, e-pasta adrese: info@eriva.lv

TREŠĀ PERSONA – fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai struktūra, kas nav DATU SUBJEKTS, pārzinis, apstrādātājs vai persona, kura SKOLAS vai apstrādātāja tiešā pakļautībā ir pilnvarota apstrādāt PERSONAS DATUS.

SKOLA - SIA "Eriva", Reģ. Nr. 40003941437.

2. Privātuma politikas mērķis.

Privātuma politikas (turpmāk tekstā – Politika) mērķis ir sniegt informāciju par to, kā SKOLA vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā KLIENTU PERSONAS DATUS, tādējādi nodrošinot, ka KLIENTU PERSONAS DATI tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un KLIENTIEM pārredzamā veidā. Politika attiecināma uz KLIENTU PERSONAS DATIEM, jebkuru fiziskas PERSONAS DATU apstrādi un KLIENTIEM sniegtajiem pakalpojumiem.

3. Piemērojamie tiesību akti.

SKOLA rūpējas par KLIENTA privātumu un PERSONAS DATU aizsardzību, ievēro KLIENTA tiesības uz PERSONAS DATU APSTRĀDES likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem:

3.1. Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz PERSONAS DATU apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27. aprīlis);

3.2. Fizisko personu DATU APSTRĀDES likums;

3.3. Citi piemērojamie tiesību akti privātuma, DATU APSTRĀDES un SKOLAS sniegto pakalpojumu jomā.

4. PERSONAS DATU APSTRĀDĀTĀJS.

SKOLA apstrādā KLIENTU PERSONAS DATUS tādā apjomā un kārtībā, kā to nosaka un atļauj Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvie akti. SKOLA savu pakalpojumu nodrošināšanai atbilstoši normatīvam regulējumam ir tiesīga piesaistīts arī PERSONAS DATU apstrādātājus. Sīkākai informācijai par piesaistītajiem PERSONAS DATU apstrādātājiem sazinieties ar SKOLU, izmantojot norādītos saziņas kanālus.

5. Kādus PERSONAS DATUS apstrādā SKOLA?

PERSONAS DATU kategorijas, ko apstrādā SKOLA, ir atkarīgas no KLIENTIEM sniegtajiem pakalpojumiem. Lai sniegtu KLIENTAM kvalitatīvus pakalpojumus, kā arī, lai nodrošinātu, uzturētu, aizsargātu un uzlabotu esošus pakalpojumus, SKOLA apstrādā no pakalpojumu sniegšanas apkopotus datus:

5.1. Personas identifikācijas dati - vārds, uzvārds, personas kods, paraksts (arī elektroniskais), personu apliecinošā dokumenta dati (pases vai ID kartes kopija), iepriekšējās izglītības apliecinājuma dokumenta kopija u.c.;

5.2. Personas kontaktinformācija - adrese, telefona numurs, e-pasta adrese;

5.3. KLIENTA dati - KLIENTA līguma numurs, KLIENTA reģistrācijas datums, statuss;

5.4. Norēķinu dati - norēķinu sistēmas konta numurs, bankas konta numurs, rēķina numurs, datums, summa, rēķina saņemšanas veids, apmaksas datums, parāda summa, parāda piedzīšanas informācija;

5.5. Dati, kas pierāda SKOLAS saistību izpildi pret KLIENTU - apmācību vēsture, norēķinu dati;

5.6. Apmeklētības dati - dati par katru apmācību dalībnieku par viņa apmeklētajām nodarbībām;

5.7. Apmācību dati - informācija par apmācāmo sekmēm;

5.8. Sīkdatnes (tīmekļa vietas pārlūkošanas dati) - dati par SKOLAS mājaslapas apmeklēšanu;

5.9. Fotogrāfijas un attēli - fotogrāfijas izglītības programmas apliecinošu dokumentu izgatavošanai, fotogrāfijas no pasākumiem, foto uzņemšanas datums;

5.10. Video dati - video no pasākumiem, videonovērošana SKOLĀ, ierakstīšanas datums;

5.11. Komunikācijas dati – saņemtās / sniegtās saziņas veids, numurs, datums, reģistrētājs, saturs, kanāls, piegādes statuss;

5.12. Citi dati - dati, kurus KLIENTS pats paziņo SKOLAI.

6. KLIENTU PERSONAS DATU APSTRĀDES tiesiskais pamatojums.

6.1. Līguma noslēgšana un izpilde – lai SKOLA varētu noslēgt un izpildīt līgumu ar KLIENTU un kvalitatīvi sniegt pakalpojumus, tai jāapkopo un jāapstrādā noteikti PERSONAS DATI, kas tiek savākti pirms līguma noslēgšanas vai jau noslēgtā līguma laikā. KLIENTA pieteikšanās uz SKOLAS izsludinātiem pasākumiem (mācību kursiem, semināriem) vai reģistrācija tiek uzskatīta par savstarpēji noslēgtu līgumu.

6.2. Juridisko pienākumu izpilde – SKOLAI ir pienākums apstrādāt noteiktus PERSONAS DATUS, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem.

6.3. SKOLAS leģitīmas (likumiskās) intereses – ievērojot SKOLAS intereses, kuru pamatā ir kvalitatīvu pakalpojumu un savlaicīga atbalsta sniegšana KLIENTAM, SKOLAI ir tiesības apstrādāt KLIENTA PERSONAS DATUS tādā apjomā, kāds tai ir objektīvi nepieciešams un pietiekams šajā Politikā norādītājiem nolūkiem. SKOLAS leģitīmās intereses ir:

6.3.1. veikt saimniecisko darbību;

6.3.2. sniegt kvalitatīvus pakalpojumus;

6.3.3. pārbaudīt KLIENTA identitāti pirms līguma noslēgšanas;

6.3.4. nodrošināt līguma saistību izpildi;

6.3.5. apstrādāt KLIENTU datus, nosūtot tos citiem SKOLAS sadarbības partneriem kvalitatīvai pakalpojuma nodrošināšanai;

6.3.6. saglabāt KLIENTA pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot uz biroju, interneta mājaslapās;

6.3.7. analizēt SKOLAS mājas lapas darbību, izstrādāt un ieviest tajā uzlabojumus;

6.3.8. segmentēt KLIENTU datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;

6.3.9. izstrādāt un attīstīt pakalpojumus;

6.3.10. veikt tiešu tirgvedību, kā rezultātā KLIENTAM izteikt jaunus un/vai individuālus SKOLAS pakalpojumu piedāvājumus, ja vien normatīvie akti nenosaka piekrišanu kā obligātu;

6.3.11. reklamēt savus pakalpojumus, nosūtot KLIENTIEM komerciālus paziņojumus, ja vien normatīvie akti nenosaka piekrišanu kā obligātu;

6.3.12. novērst noziedzīgos nodarījumus;

6.3.13. nodrošināt SKOLAS pārvaldību, finanšu uzskaiti un analītiku;

6.3.14. nodrošināt efektīvus SKOLAS pārvaldības procesus;

6.3.15. vairot pakalpojumu sniegšanas efektivitāti;

6.3.16. nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;

6.3.17. administrēt maksājumus;

6.3.18. vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;

6.3.19. informēt sabiedrību par savu darbību.

6.4. KLIENTA piekrišana – KLIENTS kā PERSONAS DATU SUBJEKTS pats dod piekrišanu PERSONAS DATU vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. KLIENTA piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot SKOLAI apstrādāt PERSONAS DATUS noteiktajiem mērķiem. KLIENTA piekrišana ir tam saistoša, ja tā tiek sniegta mutiski (telefonsarunas laikā pēc KLIENTA identifikācijas) vai rakstiski, nosūtot epastu. KLIENTAM ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot norādītos saziņas kanālus ar SKOLU. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.

6.5. Vitālu interešu aizsardzība – SKOLA ir tiesīga apstrādāt PERSONAS DATUS, lai aizsargātu KLIENTA vai citas fiziskas personas vitālas intereses, piemēram, apmācību laikā novērst KLIENTA vai TREŠO PERSONU veselības vai dzīvības apdraudējumu.

7. KLIENTA PERSONAS DATU APSTRĀDES nolūki.

7.1. Lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojuma sniegšanu, SKOLA apstrādā PERSONAS DATUS šādiem nolūkiem:

7.1.1. Mācību procesa nodrošināšanai (KLIENTA reģistrācijai, MK noteikumu prasībām atbilstošu dokumentu izstrādei, programmu apguves apliecinošu dokumentu izgatavošanai u.c.): vārds, uzvārds, personas kods, personas identitāti apliecinošs dokuments, izglītības apliecinājums;

7.1.2. Līguma sagatavošanai un noslēgšanai;

7.1.3. KLIENTU apkalpošanai;

7.1.4. Iebildumu izskatīšanai un apstrādei;

7.1.5. Norēķinu administrēšanai;

7.1.6. Parādu atgūšanai un piedziņai;

7.1.7. Mājaslapu uzturēšanai un darbības uzlabošanai;

7.1.8. Jaunu mācību virzienu attīstībai;

7.1.9. Komerciāliem nolūkiem.

7.2. SKOLA apstrādā PERSONAS DATUS, lai veicinātu nozares attīstību un piedāvātu jaunus pakalpojumus KLIENTIEM, t. sk.:

7.2.1. Jaunu pakalpojumu izveidei un pakalpojumu piedāvājumu izteikšanai;

7.2.2. Tirgus analīzes veikšanai un biznesa modeļa attīstībai tiek veikta SKOLAS KLIENTU statistisko DATU APSTRĀDE.

7.3. SKOLA apstrādā PERSONAS DATUS, lai veidotu un uzturētu SKOLAS iekšējos procesus, nodrošinātu dokumentu apriti u.c. iekšējos procesus (piemēram, līgumu un citu dokumentu arhivēšanu) tam nepieciešamā un pietiekamā apjomā.

7.4. Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

7.5. SKOLAS darbības nodrošināšanai, t.sk. drošības nodrošināšanai.

7.6. Citos specifiskos nolūkos, par kuriem DATU SUBJEKTS tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus SKOLAI.

8. KLIENTA kā DATU SUBJEKTA tiesības.

KLIENTAM (DATU SUBJEKTAM) ir tiesības attiecībā uz savu datu apstrādi, kas saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem ir klasificēti kā PERSONAS DATI. Šīs tiesības kopumā ir šādas:

8.1. Pieprasīt savu PERSONAS DATU labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi;

8.2. Iebilst savu PERSONAS DATU APSTRĀDEI, ja apstrāde ir balstīta uz leģitīmajām interesēm, tai skaitā iebilst pret PERSONAS DATU profilēšanu (profilēšana ir jebkura veida automatizēta PERSONAS DATU APSTRĀDE, kas izpaužas kā PERSONAS DATU izmantošana nolūkā izvērtēt konkrētus ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus, jo īpaši analizēt vai prognozēt aspektus saistībā ar minētās fiziskās personas personīgajām vēlmēm, interesēm, uzticamību, uzvedību, atrašanās vietu vai pārvietošanos):

8.2.1. Apstrādājot KLIENTU PERSONAS DATUS, SKOLA var veikt profilēšanu, lai veidotu un izteiktu individuālus piedāvājumus. Automatizētie individuālie lēmumi tiek pieņemti tikai biznesa nolūkos, un tie neradīs KLIENTAM tiesiskas sekas. KLIENTAM jebkurā laikā ir tiesības iebilst pret automatizēta lēmuma pieņemšanu un nebūt par tāda pieņemtā lēmuma subjektu, informējot par to SKOLU.

8.3. Prasīt savu PERSONAS DATU dzēšanu, piemēram, ja PERSONAS DATI tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu un KLIENTS ir atsaucis savu piekrišanu. Šīs tiesības nav spēkā, ja PERSONAS DATI, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti arī pamatojoties uz citu tiesisku pamatu, piemēram, līgumu vai no attiecīgiem normatīvajiem aktiem izrietošiem pienākumiem vai to saglabāšanu nosaka spēkā esošo normatīvo aktu prasības;

8.4. Ierobežot savu PERSONAS DATU apstrādi saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem, piemēram, laikā, kad SKOLA izvērtē, vai KLIENTAM ir tiesības uz savu datu dzēšanu;

8.5. Saņemt informāciju, vai SKOLA apstrādā KLIENTA PERSONAS DATUS un, ja apstrādā, tad arī piekļūt tiem;

8.6. Saņemt savus PERSONAS DATUS, ko KLIENTS ir sniedzis SKOLAI un kas tiek apstrādāti uz piekrišanas un līguma izpildes pamata rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība);

8.7. KLIENTIEM ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret savu PERSONAS DATU profilēšanu vai atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas, par to informējot SKOLU, rakstiski nosūtot elektronisko pieprasījumu uz SKOLAS e-pasta adresi. Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā. Izmaiņas neietekmēs PERSONAS DATU APSTRĀDES likumību pirms šajā punktā norādītiem KLIENTA iebildumiem un/vai atteikuma;

8.8. Vērsties pie SKOLAS vai PERSONAS DATU apstrādi uzraugošās iestādes (Datu valsts inspekcija, www.dvi.gov.lv) sakarā ar jautājumiem par PERSONAS DATU apstrādi.

9. Sīkdatnes izmantošanas un tās apstrādes noteikumi.

9.1. Sīkdatnes ir sīki datu faili, kas ir svarīgi noteiktu tīmekļa vietņu funkciju nodrošināšanā. Sīkdatnes ļauj tīmekļa vietnēm atcerēties dažādus iestatījumus, piemēram, valodu, fontu un citas opcijas, kuras esat izvēlējušies tīmekļa lapu attēlošanā. Tāpēc sīkdatnes tiek saglabātas jūsu datorā. Šādi darbojas vairums lielāko tīmekļa lapu un pakalpojumu sniedzēju.

9.2. Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti kopējie lietotāju paradumi un vietnes lietošanas vēsture, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.

9.3. Atkarībā no veicamajām funkcijām un izmantošanas mērķa, SKOLA izmanto obligātās sīkdatnes, funkcionālās sīkdatnes, analītiskās sīkdatnes un mērķēšanas (reklāmas) sīkdatnes.

9.3.1. Ar funkcionālajām sīkdatnēm vietne atceras lietotāja izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles, lai lietotājs varētu ērtāk lietot vietni. Šīs sīkdatnes glabājas lietotāja iekārtā pastāvīgi;

9.3.2. Analītiskās sīkdatnes apkopo informāciju, kā lietotājs lieto tīmekļa vietni, konstatē biežāk apmeklētās sadaļas, ieskaitot saturu, kuru lietotājs izvēlējies, pārlūkojot vietni. Informācija tiek lietota analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas interesē vietnes lietotājus un lai varētu uzlabot vietnes funkcionalitāti, padarītu to ērtāk lietojamu. Analītiskās sīkdatnes identificē tikai lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti. Atsevišķos gadījumos dažas no analītiskajām sīkdatnēm vietnes īpašnieka vietā saskaņā ar tā norādījumiem un tikai atbilstoši norādītajiem mērķiem pārvalda TREŠĀS PERSONAS – datu apstrādātāji (operatori), piemēram, Google Adwords;

9.3.3. Mērķa (reklāmas) sīkdatnes izmanto, lai apkopotu informāciju par lietotāja apmeklētajām tīmekļa vietnēm un piedāvātu tieši konkrētam lietotājam interesējošus SKOLAS pakalpojumus vai adresētu konkrētā lietotāja izrādītajai interesei atbilstošus piedāvājumus. Parasti šīs sīkdatnes ar vietnes īpašnieka atļauju atbilstoši norādītajiem mērķiem izvieto TREŠĀS PERSONAS, piemēram, Google Adwords. Mērķa sīkdatnes lietotāja gala iekārtā tiek uzglabātas pastāvīgi.

9.4. Sīkdatnes ļauj SKOLAI sekot līdzi mājas lapas datu plūsmai un lietotāju mijiedarbībai ar mājas lapu – SKOLA izmanto šos datus, lai analizētu apmeklētāju uzvedību un uzlabotu mājas lapu.

9.5. SKOLA izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu vietņu un mājas lapu lietošanas pieredzi:

9.5.1. pielāgotu mājas lapas funkcionalitāti lietotāja lietošanas paradumiem – tai skaitā valodai, meklēšanas pieprasījumiem, iepriekš apskatītajam saturam;

9.5.2. iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u.c.

9.6. Ja nav noteikts citādi, sīkdatnes tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība, kādam nolūkam tās vāktas. Pēc tam tās tiek dzēstas.

9.7. Apmeklējot SKOLAS mājas lapu, lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes.

9.8. Aizverot šo ziņojuma logu, lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem, gadījumiem, kad to informācija tiek nodota TREŠAJAI PERSONAI, un tiem piekrīt. Sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir lietotāja piekrišana.

9.9. Ikvienas tīmekļa pārlūkprogrammas drošības iestatījumos iespējama sīkdatņu ierobežošana un dzēšana. Tomēr jāņem vērā, ka nevar atteikties no obligāto un funkcionālo sīkdatņu lietošanas, jo bez tām vietnes un mājaslapas pilnvērtīgas lietošanas nodrošināšana nav iespējama.

10. SKOLA iegūst KLIENTA PERSONAS DATUS, kad KLIENTS:

10.1. Reģistrējas SKOLAS piedāvātām mācību programmām;

10.2. Apmeklē SKOLAS piedāvātās apmācības;

10.3. Apmeklē vai pārlūko SKOLAS mājas lapas www.eriva.lv;

10.4. Jautā SKOLAI plašāku informāciju par apmācībām vai sazinās ar to saistībā ar sūdzību vai informācijas pieprasīšanu, identificējot KLIENTU;

10.5. Piedalās aptaujās;

10.6. Tiek fotografēts un/vai filmēts SKOLAS organizētajās apmācībās un pasākumos;

10.7. Tiek filmēts ar videonovērošanas iekārtam SKOLĀ un/vai teritorijā, kurā tā atrodas;

10.8. SKOLA atsevišķos gadījumos var apstrādāt KLIENTA PERSONAS DATUS, kas ir saņemti no TREŠAJĀM PERSONĀM, piemēram, uzņēmums sniedz datus par apmācāmiem darbiniekiem.

11. PERSONAS DATU glabāšanas ilgums.

SKOLA glabā un apstrādā KLIENTA PERSONAS DATUS, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

11.1. Tik ilgi, kamēr ir spēkā ar KLIENTU noslēgtais līgums;

11.2. Personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;

11.3. Cik tas ir nepieciešams SKOLAS leģitīmo interešu realizācijai un aizsardzībai;

11.4. Kamēr ir spēkā DATU SUBJEKTA piekrišana attiecīgai PERSONAS DATU APSTRĀDEI, ja nepastāv cits DATU APSTRĀDES likumīgs pamats.

12. KLIENTA PERSONAS DATU aizsardzība.

12.1. SKOLA nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu KLIENTU PERSONAS DATUS no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, SKOLA pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t. sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas u.c.

12.2. SKOLA rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas tās vārdā un uzdevumā apstrādā KLIENTU PERSONAS DATUS, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (PERSONAS DATU apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai KLIENTU PERSONAS DATU APSTRĀDE notiktu atbilstoši SKOLAS deleģējumam un normatīvo aktu prasībām. Sadarbības partneriem nav atļauts apstrādāt KLIENTA PERSONAS DATUS saviem nolūkiem.

12.3. SKOLA neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi PERSONAS DATIEM un/vai PERSONAS DATU zudumu, ja tas nav atkarīgs no tās, piemēram, KLIENTA vainas un/vai nolaidības dēļ.

13. KLIENTA PERSONAS DATU koplietošana.

13.1. Lai sniegtu KLIENTIEM pakalpojumus, SKOLA var kopīgot KLIENTU PERSONAS DATUS ar:

13.1.1. partneriem vai institūcijām, kas iesaistītas KLIENTU izmantoto pakalpojumu nodrošināšanā;

13.1.2. Parādu piedziņas uzņēmumiem, kredītinformācijas birojiem, parādvēstures datubāzes turētājiem vai citām parādu atgūšanas organizācijām;

13.1.3. Cesionāriem – lai nodrošinātu efektīvu naudas plūsmas pārvaldību, SKOLAI ir tiesības cedēt prasījuma tiesības pret parādnieku.

13.2. SKOLAI ir pienākums sniegt informāciju par PERSONAS DATIEM tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem vai attiecīgās iestādes informācijas pieprasījuma.

13.3. SKOLA izsniegs KLIENTU PERSONAS DATUS tikai nepieciešamā un pietiekamā apjomā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un konkrētās situācijas objektīviem apstākļiem.